Z historie naší školy

    Dokud v Dolanech škola nebyla, chodily děti do školy do Libčic, se kterými jsme byli spojeni až do roku 1881. Ale již 12. května 1873 se sešla v Libčicích komise (za přítomnosti c.k. okresního komisaře), která měla posoudit žádost obce Dolany 

o zřízení vlastní školy. Dolanům tehdy vyhověno nebylo pro nedostatek zákonných důvodů. Stalo se tak až později a naše obec si postavila vlastní školou, ve které se začalo vyučovat od 1. září 1885.

    Původní budova naší školy byla přízemní a jednotřídní. Ve "Výkazu docházky" bylo v prvním školním roce zapsáno 96 dětí.

    V roce 1898 byla budova školy přestavěna na jednopatrovou a dvoutřídní. Docházka až do roku 1906 se pohybovala v I. třídě kolem 43-51 dětí a ve II. třídě kolem 36-46 dětí. Obě třídy měly stejné vnitřní vybavení. V čele třídy byl stupínek, na něm stůl učitele a tabule, vedle počítadlo a násypná kamna. Školní lavice byly podélné, ve dvou řadách oddělených uprostřed uličkou. Na jedné straně seděli žáci, na druhé žákyně.

    K budově školy patřila školní zahrada s ruční pumpou.

    Škola byla elektrifikována až v roce 1933, kdy byla do obce zavedena elektřina.

    V takovém uspořádání a vybavení zůstala škola (kromě menších oprav) od roku 1898 déle jak 50 let.

    Koncem roku 1952 byla z bývalého bytu ředitele školy zřízena mateřská školka, která však byla po osmi letech své existence (r. 1960)  pro nedostatek dětí zrušena.

    V roce 1963-64 byla provedena generální oprava celé budovy školy. V roce 1971 byla odstraněním příčky mezi kabinetem 

a ředitelnou v prvním patře vytvořena nová třída. Obě třídy se tak nacházely nahoře a z bývalé třídy v přízemí se stala malá tělocvična. Ústředním topením byla škola vybavena ve školním roce 1979-80. V roce 1982-83 bylo instalováno nové zářivkové osvětlení.

    V následujících letech se postupně snižovaly počty dětí v obou třídách, a to dokonce tak, že škola musela překonávat na sklonku devadesátých let a v počátku nového tisíciletí existenční problémy. Jen díky podpoře obecního úřadu, který během kritických let dofinancovával nedostatek finančních prostředků na chod školy, nebyla škola nadřízenými orgány zrušena. 

S tím, jak se v posledních letech rozrůstá obec Dolany a zvyšuje se počet obyvatel, přibývá ve škole dětí a vyhlídky do budoucna jsou tak mnohem optimističtější. Historie školy může pokračovat.